Clubreglement

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te allen tijde te houden aan de artikelen omschreven in dit baanreglement.

Artikel 2
Die leden, die zich naar het oordeel van het bestuur en/of de technische commissie niet houden aan de artikelen van het baanreglement, kunnen een schorsing of een disciplinaire maatregel worden opgelegd.

Artikel 3
Het bestuur kan voorlopige maatregelen nemen zoals is omschreven in artikel 10-6
(akte houdende statuten). De leden zijn verplicht zich aan deze maatregelen te houden, deze maatregelen hebben van blijvend karakter, tenzij de eerstvolgende ledenvergadering anders wordt beslist.

Artikel 4
Openingstijden:
4.1 De banen zijn geopend van zonsopgang tot zonsondergang.
4.2 Indien op de baan verlichting aanwezig is, kan tot maximum 22.30 uur  
      getennist worden.
4.3 Het bestuur maakt ieder jaar een openingsdatum en een sluitingsdatum   
      van de banen bekend.


Artikel 5
De leden zijn verplicht alvorens de banen te betreden, hun ledenpas op het daartoe bestemde bord te hangen. 
Bij het niet nakomen van deze verplichting kan verwijdering van de banen plaatsvinden.

Artikel 6
Baanreserve iedere dag, met inachtneming van het in artikel 11, lid 1 gestelde, is onderverdeeld in vaste speeltijdvakken van 45 minuten, te beginnen na 09.00 uur.

6.1:
Als bij het betreden van de banen blijkt dat elke baan door vier/twee spelers is bezet, dan geldt het volgende:
Het is de spelers op de baan toegestaan hun spel te vervolgen tot het verstrijken van het dan actieve speeltijdvak, met inachtneming van het artikel 9 gestelde. De nieuw aangekomen spelers - dienen hun ledenpas op het daartoe bestemde bord te hangen, in een tijdvak volgende op het actieve tijdvak. Is het eerstvolgende tijdvak reeds vol, dan kan in het daaropvolgende tijdvak gereserveerd worden.

6.2:
Als bij het betreden van de banen blijkt dat elke baan door meer dan twee, maar 1 of meerdere banen door minder dan vier spelers is bezet, dan geldt het volgende:
Het is de spelers op de baan toegestaan hun spel te vervolgen tot het verstrijken van het dan actieve speeltijdvak, met inachtneming van het artikel 9 gestelde. De nieuw aangekomen spelers mogen zich bij de spelers op de baan vegen indien de spelers op debaan hiermee akkoord pan. Na het verstrijken van het speeltijdvak dient men echter weer opnieuw te reserveren.

6.3:
Zijn op 1 of meerdere banen minder dan twee spelers aanwezig, dan is het toegestaan om direct de baan te betreden. Na het verstrijken van het speeltijdvak dient men echter weer opnieuw te reserveren.

6.4:
Het is niet toegestaan te reserveren als men niet binnen de tennis-accommodatie aanwezig is.

Artikel 7
Het is de leden niet toegestaan op de banen te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen.

Artikel 8
De leden worden verzocht om tijdens de training, wedstrijden en vrij of vriendschappelijke spelen, mee te werken aan het behouden van een rustige en ontspannen sfeer rond en op de banen.

Artikel 9
Middelbare schooljeugd zal 1 baan ter beschikking krijgen tot 20.15 uur. 
Bij les van de middelbare schooljeugd zal dit ook gebeuren op deze baan.

Artikel 10
Kleding en schoeisel:
10.1 De leden zijn verplicht om de banen te betreden in tenniskleding.
10.2 Op de banen zijn alleen tennisschoenen met een fijn profiel toegestaan.

Artikel 11
Wedstrijden:
11.1:
Door het bestuur en/of de technische commissie kunnen toernooien, wedstrijden en diverse competities worden georganiseerd. Hiermee is verband staande baanreservering zullen minimaal een week van tevoren d.m.v. een aankondiging op de banen worden gemaakt. Bovengenoemde evenementen zullen steeds volgens de
KNLTB - reglementen gespeeld worden.
11.2:
In bepaalde gevallen is het de wedstrijdleiding toegestaan om aanvullende en/of afwijkende maatregelen te treffen.
11.3:
Alle deelnemers aan bovenstaande evenementen zijn verplicht zich aan dit baanreglement te houden.
11.4:
De organiserende instantie stelt, in onderlinge overleg, de wedstrijdleiding samen.

Artikel 12
Voor Tiola leden bestaat sinds 2016 de mogelijkheid met een introducee te spelen op basis van de strippenkaart die jaarlijks worden uitgedeeld aan de leden.
In zeeuwsvlaanderen geldt nog steeds de daluren regeling. Tiola leden kunnen tijdens daluren vrij tennissen met leden van west zeeuws vlaamse clubs.

Artikel 13
13.1: 
De banen kunnen alleen vooraf door het bestuur en/of de technische commissie gereserveerd worden en dan nog alleen in de gevallen waarin sprake is van wedstrijd den en/of toernooien (zie artikel 11.1)

13.2:
De tennisvereniging streeft ernaar om tennislessen te volgen bij bevoegd tennisleraar. Afhankelijk van het aantal deelnemende leerlingen zal/zullen gedurende een bepaalde tijd van het tennisseizoen één of twee banen gereserveerd zijn voor het volgen van deze tennislessen. Indien zulks mogelijk zal steeds in een vroegtijdig stadium de lesindeling en de reservering van de banen aan de leden worden kenbaar gemaakt.

Artikel 14
Na het spelen dient men alvorens de baan te verlaten te slepen met de daartoe op de baan aanwezige sleepnetten, bij droog weer dient tevens de baan te worden besproeid met de handbroes.

Artikel 15
Iedere handeling die in strijd wordt geacht met de geldende normen van openbaar fatsoen is ten strengste verboden. Bij gebleken misdraging kan een onmiddellijke schorsing volgen van maximaal 4 weken.

Artikel 16
Van de leden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de artikelen van dit baanreglement. Tevens wordt van de leden verwacht dat zij de toestand rond en op de banen zodanig zullen respecteren dat op generlei wijze hun gedrag aanleiding kan zijn tot het nemen van corrigerende maatregelen.

Artikel 17
Het beoefenen van de tennissport op de banen van de vereniging geschiedt voor eigen risico. Hetzelfde geldt voor het betreden en gebruiken van de vereniging ter beschikking staande accommodaties.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 117 301 665

Tennisvereniging Tiola

Mauritsweg 3B
4515 LA IJzendijke

KVK-nummer

40302559