Huishoudreglement

Artikel 1:
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de baanexploitant en/of technische commissie. Vanaf 1 mei is tenniskleding op de baan voorgeschreven (tenzij anders door de baanexploitant is aangegeven).

Artikel 2:
De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).

Artikel 3a:
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuur -, kascommissie - en TC vergaderingen zijnde) wedstrijden en andere evenementen van de verenigingen aanwezig te zijn.
Artikel 3b:
Als nieuw seniorlid is men verplicht 2 kantinediensten in het eerste seizoen te draaien. 

Vergaderingen:

Artikel 4:
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo vaak als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5: 
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeengeroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. 
Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aart dit verzoek binnen de 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de, verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6: 
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende, schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de, algemene vergadering.

Artikel 7: 
Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, lid 9 en lid 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoem de is gekozen met minstens tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet begrepen - en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting,statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 8: 
De agenda voor de algemene vergadering bevat, behalve uit de statuten of vooraf geplande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9:
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aart de orde zijnde agendapunt samen hangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden. 

Commissies:

Artikel 10: 
De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11: 
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden,wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 12: 
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van 1 jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als TC), bestaande uit een oneven aantal leden. 
Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de TC.

Artikel 13: 
De werkzaamheden van de TC zullen bestaan uit:
a. Het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte.
b. Het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
c. Het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de    
   jaarlijkse door de TC op te  maken speelsterkte;
d. Het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
e. Het toelaten van introducé(e)s.

Besluitvorming:

Artikel 14: 
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15: 
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige - en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven clan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 16: 
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd, Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en het huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden aangenomen met een meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. 

Bestuur:

Artikel 17: 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft 1 stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij do volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. 
Ook tredenjaarlijks af in do artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. 
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van do aftredende geschieden in de eerste Algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid gekozen ter aanvulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18: 
In de eerste vergadering van het bestuur na do algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van do voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens. werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk,reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19: 
Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid. kan door het bestuur,geheel "of gedeeltelijk ) dat lid worden verhaald.

Artikel 20: 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub C van do statuten wordt gesteld op € 2.300,-.

Verplichtingen van het bestuur:

Artikel 21: 
Het bestuur is verplicht om, doordachte wijze een volledige administratie bij te houden van :
a. Namen in adressen van de in artikel 4 van do statuten bedoelde personen;
b. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en 
   vergaderingen van het bestuur.
c. De bezittingen van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, 
   welke het gebruik korter dan 1 jaar pleegt te duren,
   behoeven daarin niet te worden opgenomen.
   Van de onder bedoelde administratie moet aan ieder lid dat daarom verzoek
   binnen 1 week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier:

Artikel 22: 
Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 15 lid 1 van do statuten, dient vermeld te worden: naam, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum.

Slotbepalingen:

Artikel 23: 
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris 1 exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 17 november 1997.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 117 301 665

Tennisvereniging Tiola

Mauritsweg 3B
4515 LA IJzendijke

KVK-nummer

40302559